Cens d’animals de companyia

 

El cens d’animals domèstics és una eina per la qual es controla la població d’animals domèstics de companyia del municipi de Terrassa (gossos, gats i fures).

 

Això permet programar i efectuar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionada amb la tinença d’animals domèstics.

 

Tràmits relacionats:

 

Altres tràmits:


 

Llicència gossos potencialment perillosos

 

Mesures en matèria de gossos potencialment perillosos

 

En data 25 de juny de 2002 es publica al DOGC el Decret 170/2002, sobre mesures en matèria de gossos potencialment perillosos. Aquest decret, que desenvolupa el que preveu el Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo, i que va entrar en vigor el dia 26 de juny de 2002, estableix entre altres aspectes, unes mesures de seguretat i l’obligatorietat de disposar d’una llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

 

Seran considerats gossos potencialment perillosos:

 • Els gossos que pertanyin a les races següents o llurs encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Burdeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull, Presa canari, Rottweiler, Staffordshire bull terrier, Staffordshire terrier americà i Tosa inu.
 • Pel seu comportament: els gossos que han tingut episodis d’agressions o manifestin un caràcter marcadament agressiu. També els gossos que hagin estat ensinistrats per l’atac o la defensa.
 • Els gossos que reuneixin la majoria de les característiques que preveu l’annex II del Real Decreto 287/2002.

 

Mesures de seguretat:

 • La persona que condueixi o controli animals potencialment perillosos en espais públics ha de dur la llicència administrativa per a la tinença d’aquests, així com la documentació referent al Cens Municipal.
 • Els gossos potencialment perillosos, en espais públics han d’anar amb morrió, han de ser conduïts o controlats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres, sense que es pugui conduir més d’un animal per persona.
 • Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, xalet, o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats, a no ser que es disposi d’un habitacle amb suficient altura i correcte tancament per tal de protegir a les persones o animals que accedeixin o s’apropin a aquests llocs.
 • Els criadors, els ensinistradors i els comerciants d’animals potencialment perillosos han de disposar d’instal·lacions i mitjans adequats per a la seva tinença.
 • La pèrdua o robatori de l’animal ha de ser comunicat per la persona propietària al registre municipal d’animals perillosos, en el termini màxim de 48h des de que es tingui coneixement dels fets.

 

Per ampliar la informació, podeu consultar el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, al BOE núm. 74, el Decret 107/2002, d’11 de junt, al DOGC núm. 3663, o bé a la web municipal.

 

Instruccions per a l’obtenció de la Llicència administrativa

 

Els propietaris o persones que condueixin un gos considerat potencialment perillós hauran de sol·licitar la llicència administrativa a l’Ajuntament del municipi on resideixi habitualment l’animal.

 

Requisits:

 1. Ser major d’edat.
 2. No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb qualsevol de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos.
 4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 5. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per a danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253,03 euros. És imprescindible que a la pòlissa hi figuri la identificació de l’animal (microxip) i que totes les persones que hagin de tenir la llicència tinguin la condició d’assegurat.

 

Documentació requerida (*):

 1. Fotocòpia del DNI de l’interessat (si la llicència la sol·licita un representant de l’interessat, també s’ha de presentar la fotocòpia d’aquest).
 2. Declaració responsable. Aquest document es dóna al nostre servei en el moment de fer la sol·licitud de la llicència. Si la sol·licitud la realitza el representant, l’interessat ha d’omplir i signar prèviament la declaració.
 3. Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica. Aquest certificat l’expedeixen les mateixes entitats que fan els certificats per al carnet de conduir o el permís d’armes.
 4. Assegurança Responsabilitat Civil. S’ha de presentar la pòlissa sencera i l’últim rebut pagat.

 

(*) Tota aquesta documentació s’ha de presentar al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat – Protecció de la Salut Pública (C. del Pantà, 20, 2n de Terrassa) en l’horari següent: de dilluns a divendres de 9 a 14h, a les Oficines Municipals de Districte, situades als Centres Cívics, o l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Can Parellada.

 

La possessió o conducció d’animals potencialment perillosos sense la llicència administrativa corresponent és una infracció molt greu, que pot ser sancionada amb una multa de 2.404,06 a 15.025, 30 euros, segons el que preveu la Ley 50/1999, de 23 de diciembre.

 


Normativa aplicable

 

En aquest enllaç podreu trobar la normativa de Salut Pública i Sanitat, entre la qual torbareu la normativa aplicable als animals domèstics de companyia.


Zona de lliure circulació de gossos

Les zones de lliure circulació de gossos són espais habilitats especialment perquè els terrassencs i terrassenques puguin gaudir dels seus gossos. Podeu ampliar la informació a la página web de l’Ajuntament de Terrassa